O projekcie

Numer projektu: 2013-1-PL1-LEO05-37525

Tytuł projektu (w j. polskim):

ARCW – Procedury bezpieczeństwa przy montażu ścian osłonowych
wspomagane technologią rzeczywistości rozszerzonej

Tytuł projektu (w j. roboczym projektu):

ARCW – Health and safety procedures for curtain walls
with the use of Augmented Reality Technology

Nazwa instytucji wnioskodawcy:
Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa, PL

Nazwy instytucji partnerskich i kraje pochodzenia:

Technische Universität Darmstadt, DE
Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Warszawska, PL
Fundación Laboral de la Construcción, ES
Universitat de VALENCIA, ES
ELJAKO-AL Sp. z o.o., PL


Czas trwania
(liczba miesięcy): 24 miesiące

Całkowity budżet projektu (Euro): 371670.00

Wnioskowana kwota dotacji (Euro): 278752.50

Priorytet europejski (numer priorytetu z wniosku D.2.3): LEO-TraInno-12

 

Cel projektu:

Celem projektu jest zmniejszenie liczby wypadków podczas wznoszenia wysokich budynków, zwłaszcza podczas montażu ścian osłonowych. Obecne metody szkoleniowe w zakresie bezpieczeństwa podczas takich prac są niewystarczające, a uczelnie techniczne często nie uczą swoich studentów (którzy w przyszłości będą kierować takim robotami) o środkach ochrony przed wypadkami. Upadki z wysokości są tymczasem najczęstszą przyczyną poważnych wypadków, często śmiertelnych, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Istnieje olbrzymia potrzeba podniesienia poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy. Problem ten został podniesiony w europejskiej dyrektywie 2001/45/WE, która zobowiązuje do podjęcia odpowiednich środków w celu poprawy bezpieczeństwa w pracy.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zastosowanie nowoczesnych materiałów szkoleniowych z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej (Augmented Reality – AR). Szczególny nacisk położony zostanie na stosowanie odpowiednich, efektywnych technologii montażu, przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa.

Opis planowanych działań i roli partnerów:

Projekt wykorzystuje bogate doświadczenia partnerów wyniesione z poprzednich realizowanych przez nich projektów. Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa (PSMB) było odpowiedzialne za globalną koordynację projektu i rozwój strony internetowej projektu. Wszyscy partnerzy, z wyjątkiem Universitat de VALENCIA (UV),  współpracowali przy analizie technologii ścian osłonowych, a następnie wyborze technologii do wykorzystania w planowanym systemie szkoleniowym. Jednym z głównych kryteriów wyboru było bezpieczeństwo robót. Na tym etapie projektu prace poprowadziła Politechnika Warszawska (PW) we współpracy z Technische Universität Darmstadt (Darm) i Eljako-Al.

Wybrane technologie zostały dokładnie przeanalizowane w celu opisania adekwatnych działań i środków bezpieczeństwa. Rezultatem jest szczegółowy raport o technologii ścian osłonowych. Za ten etap projektu odpowiadało Eljako-Al., korzystając z pomocy Darm, PW i UV.

Wybrane technologie zostały zaprogramowane w technologii AR przez UV z pomocą Darm, PW i EA. W rezultacie opracowane zostało nowoczesne oprogramowanie, które było testowane przez FLC i PSMB (i innych partnerów). Wyniki badań zostały przekazane do UV w celu poprawy oprogramowania / systemu szkolenia.

Wszyscy partnerzy projektu brali czynny udział w rozpowszechnianiu wyników projektu i promowaniu jego użytkowania. DARM było odpowiedzialne za ten etap projektu. W celu intensywnej promocji produktów projektu, partnerzy spotkali się z przedstawicielami 15 europejskich stowarzyszeń menedżerów / inżynierów budowlanych zrzeszonych w AEEBC (The Association of European Building Surveyors and Construction Experts), podczas Walnego Zgromadzenia tej organizacji. Zapewniło to transfer rezultatów do 12 krajów europejskich (Polska, Hiszpania, Niemcy, Belgia, Finlandia, Holandia, Szwecja, Irlandia, Anglia, Dania, Francja, Włochy). Projekt był również promowany w prasie technicznej i podczas konferencji międzynarodowych. Projekt zakończył się podczas konferencji w Mikołajkach w Listopadzie roku 2015..

Rezultaty/produkty projektu:

– Raport o technologii montażu ścian osłonowych

– Podręcznik dotyczący bezpieczeństwa oraz prawidłowych procedur pracy podczas montażu ścian osłonowych

– Oprogramowanie wykorzystujące rzeczywistość rozszerzoną, które pomoże zachować robotnikom bezpieczeństwo i poprawną technikę podczas wybranych procedur montażu ścian osłonowych. Będzie ono mogło być wykorzystane zarówno podczas szkoleń, jak i podczas pracy na budowie. Zapewni ono zwiększenie efektywności szkoleń przy jednoczesnej minimalizacji czasu i kosztów, oraz poprawę bezpieczeństwa pracowników i zmniejszenie ilości wypadków (w tym śmiertelnych) na placach budów w Polsce i w innych krajach europejskich.

– Strona internetowa projektu.