Partnerstwo

Promotor:

Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa, PL

PSMB powołano we współpracy z The Association of European Building Surveyors and Construction Experts (AEEBC) oraz The Chartered Institute of Building (CIOB) – międzynarodowymi organizacjami zrzeszającymi podmioty i instytucje państw europejskich, w celu kształcenia i certyfikacji kwalifikacji menedżerskich kadr budownictwa.
PSMB działa na zasadzie non profit nie korzystając z żadnych preferencji, ani ustawowego nakazu przynależności do określonych organizacji zawodowych.
Merytoryczne podstawy działalności Stowarzyszenia opracowano i sformułowano przy wsparciu środków unijnych, w celu wyrównania kwalifikacji polskich menedżerów budownictwa do standardów europejskich oraz przygotowania ich do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku międzynarodowym. Informacja o projekcie na stronie organizacji.
Główne cele i zadania PSMB:

 • Wspomaganie inżynierów w uzyskaniu kwalifikacji menedżerskich, niezbędnych do działalności gospodarczej w budownictwie.
 • Pomoc w rozpoznaniu kompetencji menedżerskich na rynku Unii Europejskiej.
 • Integracja działalności menedżerskiej w budownictwie.
 • Współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami zagranicznymi w celu wymiany doświadczeń.
 • Reprezentowanie stanowiska polskich menedżerów oraz interesu przedsiębiorstw budowlanych, wobec administracji państwa z uwzględnieniem powstających aktów prawnych.
 • Promowanie zabezpieczeń sfery publicznej od niepewnych i nieprofesjonalnych praktyk i zachowań w budownictwie.
 • Weryfikacja – uzyskanych w działalności gospodarczej – kwalifikacji menedżerskich inżynierów, w celu zakwalifikowania ich do odpowiedniej specjalności zawodowej.
 • Certyfikacja oraz nadawanie określonej kategorii (stopnia) członkostwa w Stowarzyszeniu.
 • Tworzenie merytorycznych i formalnych podstaw uznawania kwalifikacji menedżerskich w Unii Europejskiej.
 • Ułatwianie poszerzania kwalifikacji i zwiększania menedżerskich umiejętności w budownictwie (m.in. poprzez uruchomienie menedżerskich studiów uzupełniających dla absolwentów wyższych uczelni technicznych).
 • Przyjęcie, ocena i weryfikacja wniosków kandydatów ubiegających się o status Europejskiego Eksperta Budowlanego, zgodnie z wymogami oraz standardami AEEBC.
 • Ponoszenie odpowiedzialności za ocenę rekomendowanych kandydatów, dopuszczonych do II etapu kwalifikacji na szczeblu europejskim.

 

Partnerzy:

Technische Universität Darmstadt, DE

Instytut Technologii i Zarządzania w Budownictwie jest wiodącym instytutem na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Technische Universität Darmstadt (Politechnika w Darmstadt). Jego personel składa się z jednego profesora zwyczajnego (prof Motzko), jednego wykładowcy (dr Klingenberger), trzech profesorów nadzwyczajnych oraz 15 asystentów naukowych. Główne obszary badań to: Symulacje i Kontroling (symulacja w czasie rzeczywistym, monitorowanie i kontrolowanie prac budowlanych; Zarządzanie łańcuchem dostaw); Organizacja w budownictwie (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Budownictwie, alokacja ryzyka projektu w kontraktach budowlanych); Process Engineering (Automatyka w technologii budowlanej, Beton architektoniczny, technologia deskowania); Nieruchomości i Facility Management. Informacja o projekcie na stronie organizacji.

 

Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Warszawska, PL

Wydział Inżynierii Lądowej powstał w 1915 roku jako jeden z trzech najstarszych wydziałów uczelni, ale jego tradycje sięgają początków XIX wieku. Obecnie mieści się we własnym gmachu przy al. Armii Ludowej 16, gdzie znajduje się większość sal wykładowych oraz laboratoriów dydaktycznych i badawczych. W ostatnich latach Wydział przyjmuje rocznie około 300 studentów na studia stacjonarne i taką samą liczbę osób na studia niestacjonarne. Ogólna liczba studentów na początku roku akademickiego wynosiła około 2500.

Wydział Inżynierii Lądowej oferuje studentom trzy specjalności: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, Inżynieria Komunikacyjna oraz Inżynieria Produkcji Budowlanej. W ramachspecjalizacji dodatkowo oferowane są następujące kursy dyplomowe: Teoria Konstrukcji oraz Mosty i Budowle Podziemne. Od RA 2008/9 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia jest także dostępna specjalność Budownictwo Energooszczędne.

Wydział zatrudnia ponad 150 pracowników na etatach naukowo-dydaktycznych w tym ponad 20 profesorów (z czego większość z tytułem naukowym), a także adiunktów ze stopniem doktora habilitowanego oraz adiunktów ze stopniem doktora. Kadrę Wydziału tworzy ponadto grupa ponad 80 osób personelu techniczno-administracyjnego.

Wydział składa się z następujących jednostek organizacyjnych: Instytutu Dróg i Mostów oraz Instytutu Inżynierii Budowlanej.

Wydział współpracuje z wieloma uczelniami zagranicznymi, w tym z Uniwersytetem Michigan w Stanach Zjednoczonych, Politechniką w Darmstadt, Politechniką Gedymina w Wilnie, Moskiewską Akademią Budownictwa oraz Akademią Budownictwa i Architektury w Dniepropietrowsku, Uniwersytetem w Liege, Uniwersytetem Technicznym (RWTH) w Aachen, Katolickim Uniwersytetem w Leuven, Instytutem Badawczym (IRMA) w Lublianie oraz Instytutem Technologii i Norm (NIST) w Gaithersburgu. Informacja o projekcie na stronie organizacji.

 

Fundación Laboral de la Construcción, ES

Fundación Laboral de la Construcción powstała pod koniec 1992 roku jako organizacja non-profit, podmiot utworzony przez najbardziej reprezentatywne organizacje z sektora budowlanego w Hiszpanii.
Jej celem są:

 • Rozwoju Kształcenia Zawodowego, kursy użytkowania maszyny i ich konserwacji.
 • Wspieranie badań, rozwoju oraz promocji działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Promowanie poprawy warunków na stanowiskach pracy oraz wydawanie i monitorowanie kart kwalifikacji zawodowych

Informacja o projekcie na stronie organizacji.
 

Universitat de VALENCIA, ES

Universitat de Valencia powstał ponad pięć wieków. Obecnie jest nowoczesną uczelnią oferującą studia w różnych dziedzinach wiedzy: nauki eksperymentalne; kierunki inżynierskie; nauki o zdrowiu; humanistyczne; nauki społeczne, ekonomiczne i prawne; pedagogika. IRTIC jest multidyscyplinarnym centrum R&D w ramach Uniwersytetu Walencji. Zostało ono utworzone w 1991 roku. W ciągu ostatnich 22 lat instytut pracuje w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. W 1992 roku rozpoczęto badania w dziedzinach Grafiki komputerowej i wirtualnej rzeczywistości. Obecnie instytut zatrudnia ponad 40 osób, pracujących głównie w obszarach rzeczywistości wirtualnej (Virtual Reality), rzeczywistości rozszrzonej (Augmented Reality). W ciągu ostatnich 10 lat grupa opracowała kilka projektów szkoleniowych w tematyce Augmented Reality, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Informacja o projekcie na stronie organizacji.

 

ELJAKO-AL Sp. z o.o., PL

Od 1990 roku firma “ELJAKO-AL” specjalizuje się w projektowaniu, prefabrykacji, dostawie i montażu lekkich ścian osłonowych, ślusarki aluminiowej zewnętrznej i wewnętrznej w tym drzwi przeciwpożarowych EI, świetlików oraz szkła mocowanego punktowo w oparciu o wszystkie dostępne na rynku systemy.

W swojej ofercie posiada również elewacje z kaset z blachy aluminiowej lakierowanej proszkowo, (wykonywanych w oparciu o własne rozwiązania techniczne), a także okładziny aluminiowe z płyt kompozytowych oraz żaluzje elewacyjne i przeciwsłoneczne, a także elementy “małej architektury” ze stali lakierowanej proszkowo i kwasoodpornej – zadaszenia, ogrodzenia itp.

Firma kompleksowo wykonuje elewacje wraz z okładzinami kamiennymi, okładzinami z blachy cynkowo-tytanowej, tynkami, automatyką drzwiową i oddymiającą oraz elementy i obudowy ze stali nierdzewnej.